Odradza sie flora na zalewiskach

Odradza się flora na zalewiskach rzecznych po ustą- pieniu wody. Odrodziła się także w zbliżonym do pierwotnego stanu roślinność wyspy Krakatau po wybuchu wulkanicznym, który ją dostatecznie zni- szczył w 1883 r. Podobnej ewolucji ulegają zależnie od roślinności i lokalnych warunków edaficznych zespoły zwierzęce. W drobniejszej nieco skali, często szybciej, zjawiska sukcesji odbywają się wszędzie … [Read more…]