W badaniu lokalnym zespolów pojeciem

W badaniu lokalnym zespołów pojęciem wyjścio- . wym jest siedlisko o jednorodnym mniej lub więcej typie zasiedlenia, zespolone w biocenozę czyli aso- cjację roślinną z zamieszkującymi ją zwierzętami. Nadrzędnym pojęciem jest formacja ekologiczna (biom), łącząca zbliżone do siebie typami biologiczny- mi siedliska lub ich stadia rozwojowe, rozmieszczone mniej lub więcej strefowo, o ile warunkują je … [Read more…]