W badaniu lokalnym zespolów pojeciem

W badaniu lokalnym zespołów pojęciem wyjścio- . wym jest siedlisko o jednorodnym mniej lub więcej typie zasiedlenia, zespolone w biocenozę czyli aso- cjację roślinną z zamieszkującymi ją zwierzętami. Nadrzędnym pojęciem jest formacja ekologiczna (biom), łącząca zbliżone do siebie typami biologiczny- mi siedliska lub ich stadia rozwojowe, rozmieszczone mniej lub więcej strefowo, o ile warunkują je czyn- niki makroklimatyczne; nie stosują się w zasadzie do takiego rozsiedlenia, kiedy w grę wchodzą główne czynniki edaficzne (błota, łąki, osypiska skalne, śro- dowiska wysokogórskie itp.). W obrębie siedlisk można wyróżnić jeszcze o s.i e- d l a, nisze lub stanowiska poszczególnych osobników albo skupień jednogatunkowych (populacji) lub nawet różnogatunkowych, ale o podobnym sposobie życia i bytujących obok siebie. Oczywiście nie można tych naj niższych działów ekologicznych, podobnie jak i pię- ter, traktować jako jednostki odrębne, tym bardziej samowystarczalne. Są to składowe części zespołów biocenoz, biocenotopów, ekosystemów zharmonizowa- nych z powyżej zdefiniowanymi siedliskami odcinkami biosfery o mniej lub więcej jednorodnych warunkach fizycznych i typie zasiedlenia. Terminologia zwierzęcych składników zespołu Podstawą życia zespołowego zwierząt na lądzie, jak widzieliśmy, są zespoły roślinne, powszechnie przez botaników nazywane asocjacjami. Zgodnie z definicją ustaloną przez Międzynarodowy Kongres Botaniczny w Brukseli (1910), „Asocjacja jest zespołem roślin określonego składu florystycznego, o jednolitej fizjo- nomii, rosnącym w podobnych warunkach bytowania. Asocjacja tworzy podstawową jednostkę synekologii”. Pojęcie to można stosować zarówno w sensie abstrak- cyjnym jak i konkretnym; w odniesieniu do poszcze- gólnych wycinków roślinności, na której oparte jest pojęcie asocjacji. Ponieważ jednak botanicy ściśle określali terminem asocjacji tylko zespół roślinny wskazaną przeto jest rzeczą dla pełnego zespołu eko- . logicznego, czyli złożonego zarówno z roślin jak i z żyjących pośród nich zwierząt, stosować dawniej jeszcze do nauki wprowadzone pojęcie b i o c e n o z y czyli zespołu życia. [podobne: , , ]