W wodach, zarówno sródladowych jak

W wodach, zarówno śródlądowych jak i zwłaszcza w morzu, zespoły w mniejszym stopniu. wiążą się z rozmieszczeniem ekologicznym . roślin, natomiast głównie z istniejącymi kompleksami podobnych fi- zycznych warunków, utworzone są przeważnie ze zwierząt. Toteż badania zespołowe wodne opierają się na nieco innych zasadach. Pod względem ilościowym tak w odniesieniu do planktonu jak i fauny dennej są bardziej zaawansowane niż lądowe. Analiza zespołu zwierzęcego Badanie życia zespołowego zwierząt nie jest rzeczą łatwą. Pełny, mniej lub więcej zbliżony do rzeczywi- stości, obraz życia zespołu zwierzęcego jakiegoś sie- dliska, zwłaszcza rozleglejszego możemy uzyskać tylko na drodze syntetycznej, zestawiając te wyniki, jakie daje drobiazgowa analiza zespołu prowadzona pod różnymi kątami widzenia, na różnych jego odcin- kach czyli w różnych miejscach, a także w różnych porach doby i roku. Analiza taka wymaga przede wszystkim poznania zewnętrznej strony zespołu czyli składu jakościowego gatunków, ich ilościowego roz- mieszczenia poziomego i piętrowego oraz określenia stopnia przywiązania zespołowego czyli wierności, słowem tego wszystkiego co nazywają fizjonomią, ściślej morfologią zespołu. Ta początkowa strona bada- nia wiąże się z następnym bardziej już ekologicznym podejściem do rzeczY, mianowicie z wyróżnieniem typów ekologicznych, dających materiał do tzw. spektru biologicznego zespołu. Dalej analizujemy zasadniczej wagi ekologicznej kwestię gospodarki odżywczej zespołu, przez jak naj- dokładniejsze poznanie pokarmu i zwyczajów odżyw- czych poszczególnych jego członków, co daje niezbędny materiał dla odtwarzania łańcuchów pokarmowych – poziomów troficznych – składających się na ogólny cykl’ odżywczy. Kwestia ta ściśle wiąże ‚się ze struk- turą ilościową zespołu i dominowaniem w nim pew- nych. form. [patrz też: , , ]