A n i m a

A n i m a l S o c i e s – staciium rozwojowe ani- mal society. 2. Terminologia określająca s t r u k t u r ę z e- s p o ł u czyli wzajemne stosunki składników (consti- tuents). a) Podział określający strukturę zespołu, oparty na długości okresu działalności. Formy d o m i n uj ą c e (predominants) – zwierzęta wysuwające się na czoło swą liczebnością albo wpły- wem w zespole, spotykane przez ‚cały rok albo przez cały czynny sezon. Formy s e z o n o w e (seasonals) – liczne albo wpły- wowe zwierzęta, ale obecne względnie czynne tylko, w części roku. D o m i n u j ą c e ok r e s o w o (fluctuating predo- minants) – dominanty szczególnie ważne w pewnym okresie, w związku ze wzrostem liczebnym albo na skutek wzmożonej aktywności. b) Podział oparty na w p ł Y w i e g a t u n k u W• z e s p o l e. Formy w p ł Y w o w e (influent) – zwierzęta wy- raźnie ważne w równowadze zespołu dzięki swej liczebności, skupieniu lub cechom oraz intensywnej działalności. W p ły w o wed r u g o r z ę d n e (subinfluent) – wpływają na życie zespołu ale .w mniejszym stopniu niż poprzednie. Terminologia powyższa, być może za drobiazgowa dla naszych potrzeb, pozwala jednak dokładniej wni- knąć w rolę poszczególnych składników zwierzęcych zespołu, tak w różnych jego. aspektach sezonowych jak i w różnych stadiach rozwojowych. Harmonizuje w zasadzie z terminologią botaników, uwzględnia , jednak odrębną naturę zwierząt.’ Zasadniczym jądrem zespołu zwierzęcego są formy dominujące (dominanty) oraz wpływowe. (influenty), odpowiadające formom o największej roli zespołowej, a więc największy wpływ wywierające na życie in- nych składników, które wokół nich się grupują. Ter- minologia ta nadać się może _ przy badaniu rozległych zespołów lądowych, związanych jak najściślej z asocja- cjami roślin. [hasła pokrewne: , , ]