To, co nasz wybitny botanik

To, co nasz wybitny botanik i miłośnik przyrody ojczystej w prostych, czułych słowach mówi o lesie, z odpowiednimi zmianami można zastosować i do innych siedlisk. W krajach, jak nasz, leżących w stre- fie umiarkowanej, periodycznie po sobie następujące zmiany pór zmieniają w ciągu roku zasadniczo skład zespołów roślinnych i zwierzęcych w poszczególnych siedliskach. Botanicy charakteryzują te sezonowe zmiany życia zakwitaniem określonych roślin jako wskaźników klimatycznych. Przedwiośnie jest okre- sem kwitnienia podbiału, pierwiośnie – czeremchy wiosna – bzu tureckiego, wczesne lato – bzu lekar- skiego. właściwe lato – lipy drobnolistnej itp. Feno- logii roślin odpowiada pojawianie się zwierząt, zwła- szcza najbardziej z roślinami związanych owadów. Opierając się na statystyce odwiedzających rośliny owadów Adolph dai próbę wiosennych aspektów pszczół z okolic Wilna. Tematy więc czekają, a jest ich wiele, gdyż sezonowe zmiany życia odbywają się nie- ustannie. Z nastaniem chłodów jesiennych znikają jedne gatunki, a na ich miejsce zjawiają się inne. Świat owadów z małymi wyjątkami ginie u nas na zimę. Na miejsce ptaków owadożernych, które odle- ciały na południe, przybywają gatunki północne, nasi goście zimowi.• Zmieniają się łańcuchy odżywcze. Zmienia się pulsacja życia zwierzęcego. Powstają za- sadnicze zmiany w obsadzie stanowisk zespołowych. I tak jest mniej więcej przez okres całego roku. Rola form sezonowych i tych, które jak liczne owady, mają krótki okres życia ograniczony do pewnej tylko pory, wysuwa się• jako szczególnie ważna przy badaniu zespołów pod tym kątem widzenia. Nie mniejsze zmiany sezonowe życia dostrzegamy w naszych wo- dach śródlądowych, a także i w Bałtyku jako morzu umiarkowanym (Rozdział III, Termika rozrodu). W otwartych zespołach krain gorących zmiana pory suchej na deszczową czyni podobnie wielkie modyfika- cje w składzie populacji zwierzęcych i obsadzie nisz ekologicznych, o czym będzie mowa przy formacjach lądowych typu sawann. [więcej w: , , ]