Sezonowosc zycia zwierzecego jest czynnikiem

Sezonowość życia zwierzęcego jest czynnikiem nie- wątpliwie utrudniającym ścisłe badanie gospodarki zeSpołowej, aczkolwiek należy podkreślić jest bardzo wdzięcznym polem do obserwacji f e n o log i c z- n y c h, dostępnych dla każdego, a wprowadzających bezpośrednio w pulsację życia zwierząt. na tle zmian okresowych środowiska fizycznego, u nas głównie. tem- peratury i nasłonecznienia, a w krajach podzwrotni- kowych – wilgotności. W nowym ujęciu S. Riabinina problematyka i me- todyka fenologii biocenotycznej opiera się na wykry- waniu przyrodniczych powiązań, mówiąc inaczej „akordów biologicznych”. Ptaki jako organizmy o wy- raźnej rytmice sezonowej szczególnie się nadają do wykrywania takich powiązań. Ich pojawy ściśle obser- wowane z równoczesnym istnieniem warunków od- żywczych, z pojawem i. rozmieszczeniem owadów na roślinach umożliwiających ptakom zdobywanie pokar- mu, .ulistnieniem drzew, wśród których przebywają itp., potwierdzają doniosłą rolę „p r z e kro j ów f e n o log i c z n y c h” dla pogłębienia i rozumienia sezonowego życia zespołowego. Dowiodły tego obser- wacje małych ptaszków owadożernych z rodzajów Sylvia i Phylloscopus. Tak rozumiana fenologia staje się nauką o zmianach zachodzących w materialnej jedności przyrody organicznej i nieorganicznej w .cyklu rocznym. Sukcesja ekologiczna zespołów W biocenozie nie sposób uchwycić naraz wszystkich jej składników w stanie czynnym, a zwłaszcza zwie- rząt – organizmów ruchliwych. Zmiany okresowe środowiska sprawiają, że w poszczególnych porach doby czy w różnych sezonach różni członkowie odgry- wają swe role życiowe, różni aktorzy wychodzą na scenę. Dopiero przez możliwie wszechstronne sumo- wanie tych konkretnych obrazów, odtwarzamy całość, otrzymujemy mniej lub więcej abstrakcyjny mniej lub więcej kompletny obraz zespołu w cyklu rocznym. Na tym jeszcze nie koniec. Zespół zwierzęcy, jak wszystko w przyrodzie, ulega powolnej ewolucji w na- stępstwie tych zmian środowiska, jakie odbywają się w okresach nierównie rozleglejszych niż okres cyklu rocznego. [więcej w: , , ]