Najczesciej jest inaczej, przy- najmniej

Najczęściej jest inaczej, przy- najmniej na lądzie. W chodzą tu w grę zjawiska towa- rzyszące zmianom warunków świetlnych, jak tem- peratura, wilgotność, inne warunki odżywiania, bezpieczeństwa w różnych porach doby itp. Ropuchy, podobnie jak ślimaki, rozpoczynają życie aktywne tak samo podczas dżdżystej pogody, jak i w nocy, co wskazuje, że raczej wilgoć decyduje o ich życiu noc- nym. o nocnym życiu wielu owadów, zwłaszcza zla- tujących się do światła, a więc dodatnio heliotro- picznych,’ decyduje także wilgotność atmosfery, na brak której są szczególnie wrażliwe. W innych razach potrzeba .obrony własnej, przed drapieżnikami dzien- nymi zmusiła zwierzęta do życia ukrytego, nocnego. Jedynie w wodzie, gdzie w pewnym stopniu odpadają różnice termiczne, a całkowicie wilgotnościowe, zmien- ny w ciągu doby czynnik fotyczny odgrywa decydu- jącą rolę w wędrówkach pionowych planktonu zwie- rzęcego, zmieniając zasadniczo w ciągu doby skład zespołów planktonowych w warstwach płytszych wód. Mechanizm zespołu zwierzęcego danego siedliska komplikuje się w dużym stopniu przez dobowe zmiany czynników wywołane periodycznością dnia i nocy, a także rozmaitymi stanami pogody, temperatury, wilgotności, zmieniającymi się nieustannie na lądzie w różnych porach doby. Zmiany te dzielą jak gdyby ogólny zespół danego siedliska na szereg zespołów drobniejszych, kolejno po sobie następujących, czyli aktywnych w różnych porach dnia i nocy. Harmoni- :z;u1e to ‚l ogólną zasadą ekologiczną maksymalnego opanowywania miejsca, siedliska, określonej prze- strzeni biosfery. Umożliwia to współbytowanie na danej przestrzeni takich form, które bez tych zmian periodycznych, pozwalających na życie w różnych porach doby, „nawzajem się nie widząc”, nie mogłyby’ istnieć obok siebie. W zespołach zwierząt nocnych znajdziemy zarówno roślinożerców jak i drapieżców na nie polujących. Gospodarka odżywcza oparta jest tutaj na tych sa- mych zasadach co w zespołach dziennych. Tylko gatunki są inne, o innych zwyczajach oraz innych metodach łowu: stanowią Inne typy ekologiczne, ina- czej się zachowują. [więcej w: , , ]