W pewnych razach przebiega ono

W pewnych razach przebiega ono dosyć szybko, kiedy indziej jest powolne, jak powolnymi są te zmiany, które je wywołują. Zmienia się jednak wszy- stko, klimat, gleba, flora. Sukcesji roślinnej, zmienia- jącej jeziora w stawy i mokradła, odpowiada sukcesja zwierząt. W taki sposób przebiega w przyrodzie nieustannie proces ewolucji. W odniesieniu do życia zespołowego wyrazem tego jest sukcesja eko- logiczna. Z badaniem życia zespołowego wiąże się więc nowy i bodaj najogólniejszy problem określenia stadium ewolucji zespołu w serii (sere), zmierzającej od stanu początkowego do końcowego czyli klimaksowego na danym obszarze. W praktycznym ujęciu i najprostszej formie ten proces obejmuje co najmniej następujące etapy sukcesyjne: stadium p o c z ą t k o w e albo nagości siedliska; stadium i m i g r a c j i i k o lon i z a c j i, gdzie rolę główną odgrywają czynniki fizyczne sie- dliska; stadium k o n kur e nc j i międzygatunkowej i śródgatunkowej; wreszcie stadium końcowe, czyli s t a b i l i z a c j i zespołu. Imigracja i kolonizacja od- bywają się najczęściej z najbliższych ekologicznie po- dobnych terenów, ponieważ zwierzęta rozsiedlają się normalnie po swych drogach środowiskowych, zgodnie z potrzebami życiowymi, ze swym .środowiskiem. Ale i na tym jeszcze nie koniec. Stadium klimakso- we jest tylko wyrazem stabilizacji formacji okresu współczesnego, który przecież jest tylko dalszym ciągiem ubiegłego okresu geologicznego. Wiadomo bowiem, że Sahara stała się pustynią w następstwie działania czynników klimatycznych, przedtem, nawet . stosunkowo niedawno, bo jakieś 6-8 tysięcy lat temu nią nie była, przynajmniej w takim stanie jaką jest dziś. Wkraczamy jednak w inną już dziedzinę: tutaj ekologia aktualna kończy się a zaczyna historyczna – paleoekologia. [więcej w: , , ]