Odradza sie flora na zalewiskach

Odradza się flora na zalewiskach rzecznych po ustą- pieniu wody. Odrodziła się także w zbliżonym do pierwotnego stanu roślinność wyspy Krakatau po wybuchu wulkanicznym, który ją dostatecznie zni- szczył w 1883 r. Podobnej ewolucji ulegają zależnie od roślinności i lokalnych warunków edaficznych zespoły zwierzęce. W drobniejszej nieco skali, często szybciej, zjawiska sukcesji odbywają się wszędzie dookoła. Widzimy nieraz jak same zwierzęta, żyjąc i rozwijając się, zmie- niają środowisko na tyle, że stwarzają. warunki dla powstania innych gatunków. Dominujące gatunki, czynią to najszybciej i naj skuteczniej. Samo pojęcie dominacji, jak je zwłaszcza rozumieją amerykańscy ekolodzy, opiera się na tak wydatnej roli pewnych członków zespołu, mniejsza o to z jakich powodów (liczebność, rozmiary, szczególna aktywność itp.), że przyznaje im zmiany w samym siedlisku względnie zespole, pociągające za sobą, zjawienie się nowych składników, nowych .przybyszów. Taką szybką sukcesję aktywrią, uwidocznioną przez kolejne zmiany fauny, widzimy w warunkach labo-• ratoryjnych na przykładzie nastoju z siana, gdzie zespoły mikroorganizmów i wymoczków jedne po dru- gich zjawiają się w określonej koiejności. Rozkładający się trup w przyrodzie dobrze nam ilustruje kolejne, szybko po sobie następujące fazy sukcesyjne, złożone z charakterystycznych odrębnych serji trupojadów, które nawet medycyria sądowa uzna- ła jako ważne wskaźniki, pozwalające określić czas trwania rozkładu, OCzywiscle przy uwzględnieniu także warunków fizycznych środowiska. Drewnojady spośród owadów, atakując pnie z po- . czątku prawie że zdrowe, stwarzają fazy początkowe dla dalszej sukcesji w kierunku niszczenia• drzewa przez inne formy aż do końcowych, rozkruszanych na zbutwiałe próchno przez saprofagi. Kilka tych przykładów ilustruje zasadnicze pojęcie s u k c e s j i e k o log i c z n e j, czyli kolejności ze- społów w czasie, zjawiska w zasadzie nieodwracal- nego. [hasła pokrewne: , , ]