Kazdy” kto mial okazje po

Każdy” kto miał okazję po dłuższej nie- obecności powrócić do miejsc mu znanych, mógł z ła- twością przekonać się o zmianach w składzie życia zwierzęcego. Zniknęły jedne gatunki, na ich miejsce zjawiły się inne. Dawne stanowiska zostały obsadzone przez nowych członków lub świecą lukami, zwłaszcza jeżeli najczęściej niszczycielski, rzadziej budujący wpływ człowieka zaznaczył się na tych miejscach. Zespół uległ ewolucji albo sukcesji i nie jest już takim jakim był kiedyś. Są to naturalne zmiany flory i fauny w czasie, w jednych miejscach powolne, gdzie indziej bardzo szybkie, dziś coraz szybsze, a przyczyną ich główną są zmiany środowiska w następstwie zmian klimatycznych, edaficznych, biotycznych lub antro- picznych. Kiedy po z górą pięćdziesięcioletniej nieobecności odwiedziłem na terenie podwarszawskim rejon fabryki tarchomińskiej, gdzie w latach młodzieńczych z zapa- łem gromadziłem kolekcje przyrodnicze, jakże byłem zdziwiony nie znalazłszy dosłownie śladu z urozmaico- nych edaficznych siedlisk Tarchomina. Pokryły je rozległe zabudowania fabryczne oraz kino „Chemik”, wzniesione na miejscu dawnego stawku. W danym przykładzie zmiany zasadnicze wywołał człowiek. W sukcesyjnych zmianach klimat odgrywa rolę szczególnie ważną, bo pierwotną, wpływa na glebę i szatę roślinną, którą z reguły z biegiem czasu pod- porządkowuje formacji końcowej (climax), będącej dla danego, zazwyczaj szerszego rejonu, wyrazem prze- ciętnych stosunków klimatycznych. Pod tym wzglę- dem wszystkie formacje i siedliska, uwarunkowane przez czynniki bardziej lokalne, edaficzne, przechodzą ewolucję albo sukcesję ekologiczną.. zmie- rzając do. dominującej dla danego rejonu formacji klimaksowej. Jest to następstwem przewagi wpływu klimatu, rozumianego jak najszerzej (makroklimatu) na glebę i florę, wpływu o wiele’ większego niż kli- matu lokalnego (ekoklimatu, mikroklimatu). Zmieniają się zespoły roślinne w pewnym określonym kierunku. Jeziora przekształcają się w stawy i mokradła. Zara- stają z biegiem czasu pierwotnie nagie, pozbawione roślinności wydmy nadmorskie i osypiska skalne. [hasła pokrewne: , , ]