Wszystkie te formy na ogól

Wszystkie te formy na ogół bardzo silnie po- trafią się czepiać i mają kształty przeważnie ociekowe. Rozejrzawszy się nieco wyżej, po opryskiwanych skałach nadbrzeżnych, zauważymy liczne, szybko bokiem biegające kraby Grapsus i skorupiaki typu dużych stonóg z rodzaju Ligia. Polują żwawo po ska- łach na wszystko, co morze wyrzuca. Pod okruchami i zwałami skał uwija się drobniejsza fauna czyścicieli, złożona ze skorupiaków (Orchestia), wijów i owadów na które polują pewne pająki nadmorskie. Korzystając z odpływu morza zapuśćmy się z kolei w następne pasmo przypływu-odpływu, czyli eulitoral średni; uwagę naszą skupi rozwój brunatnic, głównie morszczynów z rodzaju Fucus, kilkumetrowej szerokości pasem okalających brzegi skaliste. Zespoły terenów wynurzających się z wody przy odpływie są niezwykle urozmaicone, reprezentowane przez naj- rozmaitsze grupy morskie, jamochłony, robaki, mszy- wioły, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki zwłaszcza kraby, pustelniki, osłonice, ryby. Wiele w nich pro- wadzi życie mniej lub więcej osiadłe, przytwierdzone, albo też drąży. skały, jak małże skałotocze (Pholas) lub jeżowce. Inne, bardziej ruchliwe, umieją zabez- pieczać się przed falami i prądami spowodowanymi odpływem. Mnóstwo ukrywa się w muł, między glony lub pod kamienie. Wszystkie są wytrzymałe mi cza- sowe zetknięcie z powietrzem. Zwraca uwagę niezwy- kła [askrawość ‚ barw w tym zespole rozmaitych organizmów zamieszkujących wody żyzne, dobrze prześwietlone. Tak jest u brzegów skalistych. Na dnie p i a s z c z y- . s t y m panują inne stosunki. „Tkanina życia” zmienia się tu zasadniczo’ w uzależnieniu od fizycznej natury podłoża. W pasmie oprysku, powyżej,linii najwyższej wody, na tzw. suchej plaży, zalegają resztki wyrzu- których uWIJaJą się skacząc całe roje zmieraczków (Talitrus) spełniające rolę czyścicieli plaży. Poniżej w pasmie pływów dno ‚piaszczyste jest bardziej uro- zmaicone. Jest to siedlisko, . gdzie w olbrzymich ilo- ściach występują zwierzęta „piaskojady”, jak robak nalepian (Arenieola marina), jeżowiec Ecłunocardiurn, małże Mya i Sal en. [więcej w: , , ]