Ryjac w piasku pograzaja sie

Ryjąc w piasku pogrążają się one coraz to głębiej w miarę ustępowania morza. Za tymi piaskożercami podążają prawdziwi drapieżcy na nie polujący, jak ślimaki : Natica, rozgwiazdy piaskowe z rodzaju Astropecten i kraby. Drapieżne życie na dnie . piaszczystym prowadzą także powszechne wszę- dzie garnele (Crangon). Dno piaszczyste, sięgające do głębokości .40 m i niżej, przechodzi stopniowo w osady utworzone z okruchów muszel mięczaków, pancerzy raków, szkie- letów mszywiołów i szkarłupni itp., na których rozwi- ja się niemniej bujne życie utworzone z najroz- maitszych .zwierząt, stanowiących świetny pokarm dla ryb dennych. N a tych piaszczystych i piaszczysto- -wapiennych terenach eulitoralu dolnego dokonywane są włokami wielkie połowy ryb użytkowych z grupy płastug: fląder, fląderek, turbotów, dorszowatych i in. Na dnie skalistym e u l i t o r a l p o d w o d n y po- . krywają lamin arie albo listownice, wielkie brunatnice dochodzące 4 m, o dłoniastej plesze, utwierdzonej w skale za pomocą palczastych chwytników, a nie przylg jak morszczyny. Listownice w większym je- szcze stopniu niż morszczyny stwarzają zespoły „lasów podmorskich”, poczynając od dolnej granicy odpływu po jakieś 30-40 m głębokości. Tutaj żyją ostrygi oraz bogate zespoły zwierząt osiadłych, pełzających i pły- wających. Poniżej lasów laminariowych florę tworzą . już tylko krasnorosty. Swiecące pióro morskie Pennatu!a ph.osph.orea jest częstym gatun- kiem na dnie mulistym sublitoralu. Według Dahlgrena. zują wielkie ślimaki o grubych bardzo muszlach z rodzaju Buccinium, Cassidaria i inne typowe dla głębokości przeciętnie od 40 .do 80 m. Są to już dolne krańce eulitoralu. Dolnym pasmem strefy przybrzeżnej [est dysfo- tyczny s u b l i t o r a l; w zasadzie pozbawiony flory dennej, . o dnie przeważnie mulistym lub względnie piaszczysto-mulistym, bardzo żyznym, zasobnym w detrytus organiczny. [patrz też: , , ]