Zaciszne plytkie zatoki przyujsciowe, o

Zaciszne płytkie zatoki przyujsciowe, o dnie muli- stym lub piaszczysto-mulistym, w wielu miejscach porastają jednoliścienne rośliny z grupy traw mor- skich (Zostera); które zmieniają nieraz rozległe obsza-‚ ry dna morskiego w prawdziwe łąk i p o d w o d n e. Stwarzają swoiste siedlisko o bardzo urozmaiconych zespołach zwierzęcych, w typowej postaci występu- jące także i na przestrzeni naszego morza, wzdłuż mielizny podwodnej Rewa-Kuźnica od strony Małego Morza, oraz w kilku innych punktach. Latem rozwija się na łąkach podwodnych najbujniejsze życie, jakie można obserwować na przestrzeni naszych wód przy- brzeżnych. Daje nam ono w miniaturze obrazek życia w morzach gorących. Jest to siedlisko silnej konku- rencji życia, gdzie przystosowania barwne do otocze- nia ujawniają się szczególnie wyraźnie. Dominują kolory zielone, harmonizujące z otoczeniem, o roli obronnej. Znajdujemy tu zwierzęta roślinożerne obok drapieżców i saprofagów, osiadłe obok bardzo ruch- liwych i ledwie pełzających. Wszystkie najważniejsze grupy fauny naszego morza mają tu swoich przedsta- wicieli. Osobliwe są zwłaszcza rybki iglicznie i wężyki kształtem i ubarwieniem imitujące listki trawy mor- skiej, pośród której żyją – klasyczny przykład mi- metyzmu pośród naszejubogiej fauny morskiej. Fizjo- nomiczny obraz zespołu życia łąk podwodnych jest bardzo urozmaicony. Namorzyny i rafy koralowe W przeciwieństwie do typowych dla strefy umiar- kowanej zespołów przybrzeżnych morza, uzależnionych od głębokości, pływów, natury fizycznej dna i warun- ków przyujściowych, wyróżniają się zasadniczo dwie formacje biologiczne morskie, występujące wyłącznie w wodach przybrzeżnych mórz gorących, między-. zwrotnikowych: zarośla namorzyn i rafy koralowe. Namorzyny albo mangrowe występują przy nizinnych błotnistych brzegach tropikalnych Atlan- tyku i Indo-Pacyfiku, tworząc osobliwą formację ro- ślinną, przystosowaną do życia na gruntach słona- wych. Widziane od strony morza drzewa mangrowe wyrastają niby wprost z wody. [patrz też: , , ]