Glony bytuja nie tylko na

Glony bytują nie tylko na zewnętrznym szkielecie wapien- nym korąlowców, ale również jako mikroskopowe, jednokomórkowe, we wnętrzu polipów. Nocą polipy odżywiają się planktonem. W dzień glony syntety- zują pokarm użytkowany przez konsumentów zwie- rzęcych. Rafa pracuje nieustannie jako samowystar- czalny i samoregulujący zespół – ekosystem. Zastosowanie akwalungu, tak dziś powszechne w mo- rzach zwłaszcza ciepłych, w znacznym stopniu uła- twia badanie i obserwację budowli koralowców. Zespoły pelagialu Pelagial prześwietlony jest strefą toni morskiej, wód niezależnych od dna, ograniczony od góry po- wietrzem, od dołu ciemnymi wodami batypelagialu; stwarza organizmom warunki zasadniczo inne niż dno. Brak podłoża wyklucza istnienie bentosu. Zasiedlają te wody jedynie pływacy aktywni (nekton) i drobny zazwyczaj, mniej lub więcej biernie w wodzie uno- szący się plankton. Niezależność i samowystarczalność odżywczą tej dziedziny eupelagicznej gwarantuje jej prześwietlenie, a to umożliwia życie planktonowi roślinnemu, fito- planktonowi, składającemu się w znacznym stopniu z okrzemek, bruzdnic, kokolitoforów, wiciowców na- gich i sinic. 9 ilościowym ustosunkowaniu się, róż- nych tych typów roślinnych poucza obliczenie prze- ciętne z wielu próbek, dokonywanych w ciepłych wodach Atlantyku. W jednym litrze wody stwierdzo- no tam 600 kokolitoforów, 500 bruzdnic, 75 sinic, 60 okrzemek, 55 nagich wiciowców. Podobny skład ilustruje stosunki dla, ciepłych rejonów. W wodach umiarkowanych i zimnych stosunki zmieniają się wydatnie, głównie na korzyść zimnowodnych okrze- mek, przy wyraźnym zmniejszaniu się ciepłowodnych, wapiennych kokolitofor. Bruzdnice natomiast wystę- pują zarówno w wodach ciepłych, jak i chłodnych. Termiczne warunki mają duży wpływ na skład ja- kościowy i ilościowe występowanie planktonu, Na ogół zimne wody sprzyjają nie tylko masowemu rozwojowi okrzemek, ale i zagęszczaniu fitoplanktonu w większym stopniu niż wody gorące. Różne są tego przyczyny; jedną z najważniejszych jest częstsze w wodach umiarkowanych i zimnych mieszanie się wód, w następstwie prądów poziomych i sezonowej konwekcji, wyciągającej do. wierzchu wody zasobne w sole odżywcze, azotany i fosforany – niezbędny warunek rozwoju planktonu roślinnego. [podobne: , , ]